Atlantikwall
Netherlands

Abschnitt WB Deutsche Bucht

Abschnitt WB Niederlande / KVA Schagen

Abschnitt WB Niederlande / KVA Amsterdam
Freie Küste

Oosterwijk

Festung IJmuiden

  BP 63 Wijk an Zee
  BP 64 WN 64i MFlaBat Duinberg Wijk an Zee
  BP 66 WN 66i MKB 2/201 Wijk an Zee Wijk an Zee
  BP 73 WN 73 Ijmuiden
  BP 77 WN 77 Ijmuiden
  BP 79 WN 79 Ijmuiden
  BP 79a WN 78 Ijmuiden
  BP 81 WN 81 MKB 4/201 Heerenduin Ijmuiden
  BP 82 WN 82 MFlaBat Olmen Ijmuiden
  BP 83 WN 83 Ijmuiden
  BP 84 WN 84 Ijmuiden
  BP 85 WN 85 Ijmuiden
  BP 86 WN 86 Ijmuiden
  BP 87 WN 87 Ijmuiden
  BP 89 WN 89 Ijmuiden
  BP 92 WN 92 MFlaBat Süd-Ost Ijmuiden
  BP 93 WN 93 Ijmuiden
  BP 94 WN 94 Ijmuiden
  BP 95 WN 95 Ijmuiden
  BP 96 WN 96 Ijmuiden
  BP 97 WN 97 Ijmuiden
  BP 99 WN 99 Ijmuiden
  BP 100 WN 100 Driehuis
  BP 105 WN 105 Driehuis
  BP 109 WN 109 Festungskommandant Driehuis
   WN 122 Wijk an Zee
  BP 126 WN 126 Wijk an Zee
  BP 128 WN 128 Wijk an Zee
   WN 129 Wijk an Zee
  BP 131 WN 131 Ijmuiden
Scheinwerfer Siegfried Ijmuiden
Scheinwerfer Werner Ijmuiden
Stp XXIII Tussenwijk

Freie Küste

  BP 132 Spaarndam
  BP 141 Stp XXVIII HM Duinmeer
  BP 142 Stp XXVIII HM MSB 5/201 Langerak Duinmeer
  BP 143c WN 62a Befehlsstelle Küstenartillerieführer Bloemendal

StpGr Zandvoort

  BP 145 Zandvoort
  BP 145a WN 44 H Zandvoort
WN 147 Zandvoort
WN 148 Zandvoort
WN 149 Zandvoort
WN 150 Zandvoort
WN 151 Zandvoort
WN 152 Zandvoort
WN 153 Zandvoort
WN 160 Zandvoort
WN 161 Zandvoort
WN 162 Zandvoort
WN 163 Zandvoort
WN 164 Zandvoort
  BP 154 WN 165 Waterleidingduinen
WN 169 Waterleidingduinen
WN 170 Waterleidingduinen
WN 172 Waterleidingduinen
WN 173 Waterleidingduinen
WN 174 Waterleidingduinen
WN 176 Waterleidingduinen
WN 177 Waterleidingduinen
WN 178 Waterleidingduinen
WN 179 Waterleidingduinen
  BP 157 Stp XXIX M MKB 6/201 Zuidzand Zandvoort
  BP 157a WN 52 H Zandvoort

Freie Küste

  BP 160 Radio Nora
  BP 165 Stp XXXIa H Zandvoort
Adcock-Peiler Durgerdam Amsterdam
Fliegerhorst Schellingwoude Amsterdam
Fliegerhorst Schiphol Amsterdam

StpGr Katwijk

Nordwijk an Zee
WN 239 Nordwijk
  BP 172 Stp XXXIII MKB 7/201 Nordwijk Nordwijk an Zee
  BP 184 Stp XXXVIb H Katwijk
  BP 185 Nachrichtenbau Katwijk
WN 2a Valkenburg
WN 2b Valkenburg
WN 5 Valkenburg
WN 245c Valkenburg
Flugplatz Valkenburg Valkenburg
Flak Flugplatz Valkenburg Süd Valkenburg
  BP 190 Stp XXXVIc L Katwijk
WN 251 Katwijk
WN 253 Katwijk
WN 254 Katwijk

Freie Küste

Katwijk
WN 277 Duinen
  BP 200 Regimentsgefechtsstand Rijksdorp
  BP 201 Regimentsgefechtsstand Rijksdorp
  BP 202 Artillerieabteilungsgefechtsstand Rijksdorp
  BP 203 Sanitätsstand Rijksdorp
  BP 204 Stp XXXVII H Wassenaar
  BP 205 WN 64 H Wassenaar
  BP 206 Stp XXXIX H Wassenaar
  BP 207 Nachrichtenbau Leiden
Stp XXXVIII H Oostdorp
FluWa Leiderdorp Leiden
Alphen an de Rijn
Boskoop

StpGr Scheveningen

  BP 210 MKB 8/201 Scheveningen-Nord Scheveningen
  BP 216 Stp XXXXII H Scheveningen
  BP 217 Stp XXXXII HM Scheveningen
  BP 218 Stp XXXXIV M MKB 9/201 Westduin Scheveningen
   Stp XXXXV L Scheveningen
  BP 219 WN 66 HM Scheveningen
  BP 220 WN 66 HM Scheveningen
  BP 223 WN 66 HM Scheveningen
  BP 224 Stp Scheveningen Scheveningen
  BP 226 WN 324 Scheveningen
  BP 228 WN 311 Führer der Schnellboote Scheveningen
  BP 228a Sendestand Führer der Schnellboote Scheveningen
  BP 229 Alexander Kaserne Scheveningen
  BP 230 Stp XXXXIa Scheveningen
  BP 231 Stp XXXXIa Rijswik
  BP 234 WN 309 Scheveningen
  BP 234 WN 320 Scheveningen
  BP 236 WN 305 Scheveningen
  BP 237 Stp Clingendael Scheveningen
  BP 237 WN 304 Scheveningen
  BP 237 WN 303a Scheveningen
  BP 238 WN 303 Scheveningen
  BP 238 WN 302a Scheveningen
WN 302 Scheveningen
WN 301 Scheveningen
  BP 239 WN 321 Scheveningen
  BP 239 WN 322 Scheveningen
  BP 240 WN 318 Verteidigungsstab Scheveningen
  BP 243 WN 68 H Kijkduin
  BP 244 WN 317 Scheveningen
  BP 245a WN 66 HM Scheveningen
  BP 249 Stp XXXXIIIa H Scheveningen
  BP 250 Stp XXXXIIIc H Scheveningen

Freie Küste

  BP 232 Voorburg
  BP 233 Stp XXXXVIII - Luftgaukommando Rijswik

Abschnitt WB Niederlande / KVA Dordrecht

Abschnitt AOK 15 / KVA A

Inland